עזרה בקש הצעת מחיר סוכן חכם תזכורות תיבה אישית חיפוש ראשי  
הדפס תן תזכורת  
 
עבודות עפר להכשרת מגרשים לאזור מתקנים במחצבת תמר.  
רשות מקרקעי ישראל :המפרסם
פומבי/כללי :סוג מודעה
בש/24/2013 :מספר מכרז
בניה, תשתית, הובלות, פינוי פסולת :ענפים
1/9/2013 12:00 :להגשה עד
רשות מקרקעי ישראל מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לפיו תוענק הרשאה לביצוע עבודות עפר, כרייה וחציבה, פינוי עודפים, הסדרת צומת, דרכים ותוואי למסילת רכבת, במסגרת הכשרת קרקע לאזור התעשייה (אזור מתקנים) עפ"י תכנית 4/107/03/10 - על כל נספחיה, ובהתאם למסמכי המכרז. במועד חתימת ההסכם ישלם הזוכה לרשות את מלוא התמורה עבור הזכות להכשיר את אזור המתקנים ולשווק את עודפי החפירה/ החציבה. "מחיר המינימום" הוא 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון ₪) בתוספת מ.ע.מ, על פי שיעורו כחוק במועד התשלום. לא תתקבלנה הצעות הנמוכות ממחיר המינימום. את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום ב' 24/06/2013, תמורת 4,000 ₪ (כולל מע"מ). הסכום האמור ישולם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-24180-0, לפקודת רשות מקרקעי ישראל או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של הרשות, כמפורט באתר. ניתן לרכוש את חוברת המכרז במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מחוז דרום - ק. הממשלה, ברח' התקווה 4 באר-שבע, בימים א', ב' ו- ד' בין השעות 12:00-08:00, כנגד קבלה מבנק הדואר או קבלה מודפסת מהאתר. לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל': 08-6264207, בימים ובשעות העבודה הנ"ל. סיור בשטח ההרשאה ("סיור מציעים") יתקיים ביום ה' 04/07/2013 בשעה 11:00. התכנסות באתר מיצד תמר בכניסה למחצבה. מובהר בזאת כי השתתפות בסיור המציעים הינה תנאי להגשת הצעה במכרז. הצעת משתתף שנציג מטעמו לא השתתף ב"סיור המציעים" תיפסל על הסף ולא תיבדק על ידי ועדת המכרזים. שאלות ובקשת הבהרות ניתן לשלוח אל הכתובת שלעיל, עד ליום ה' 15/08/13. תשובות לשאלות ולהבהרות תישלחנה לכל המשתתפים עד ליום ה' 22/08/13.
:פרטים
תוצאת מכרז: עבודות עפר להכשרת מגרשים לאזור מתקנים במחצבת תמר.
24/6/2013 :תאריך הזנה

מכרזים נוספים של רשות מקרקעי ישראל:
רכישת זכויות חכירה למגרש למסחר בישוב כרם עמי – אליאב (חרוב) במועצה האזורית לכיש.
מחיר למשתכן-מכירת זכויות חכירה לבניית 493 יח"ד ב-5 מתחמים בבניה רוויה בשכונת חורשת נוח, אופקים.
חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשייה שטח העסקה 37855.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.
הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 44353.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.
חשמל - שנאים שני חדרים חכירה, חדר טרנספורמציה- כרמיאל שטח העסקה 25.0 מ"ר.
המערכת אינה אחראית לאי דיוקים. השימוש במידע, או המשתמע ממנו במישרין או עקיפין, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
המערכת לא תשא בכל נזק ואו הוצאה אשר יגרמו או שעלולים להיגרם משימוש בה.