עזרה בקש הצעת מחיר סוכן חכם תזכורות תיבה אישית חיפוש ראשי  
הדפס תן תזכורת  
 
הקמת מרכז ספורט.  
מועצה מקומית גן יבנה :המפרסם
פומבי/כללי :סוג מודעה
5/2013 :מספר מכרז
ביוב, בניה, תשתית :ענפים
8/8/2013 15:30 :להגשה עד
המועצה המקומית גן יבנה, מעוניינת לקבל הצעות להקמת מרכז ספורט הכולל בריכת שחיה, מקורה, מבני עזר וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בשטח שיפוטה וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, בהתאם לתנאים המצויינים והמפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, "מגדל התיכון", רח' הארבעה 19 תל-אביב, החל מיום 9/7/2013 תמורת 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים), שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה. לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בטלפון מס' 03-6235285 או בכתב לפקסימיליה מס' 03-5269583, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00. עיון במסמכי המכרז, כנס משתתפים במכרז, סיור קבלנים ושאלות הבהרה: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרדי החברה בכתובת שלעיל, בקומה 11, בין השעות 8:00-16:00. כנס משתתפים וסיור קבלנים ייערך ביום ב' 15/7/2013 בשעה 16:30. המפגש יערך במשרדי אגף ההנדסה של המועצה, רח' הרצל 6, גן יבנה, קומה 2. השתתפות בכנס המשתתפים במכרז ובסיור הקבלנים במכרז הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד וזאת, עד לא יאוחר מיום 31/7/2013 לפקס מס' 03-5629583. לפרטים נוספים ניתן לפנות למהנדס המועצה, מר שלמה לבינר, טלפון: 08-8545631.
:פרטים
8/7/2013 :תאריך הזנה

מכרזים נוספים של מועצה מקומית גן יבנה:
טיפול בפסולת אריזות למיחזור (כתומים).
ממונה על בטיחות.
עובד שפ"ע.
הקצאת מבנה וקרקע עירונית לעמותת "מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה" למטרת מעון יום.
מתן שירותי ביטוח.
המערכת אינה אחראית לאי דיוקים. השימוש במידע, או המשתמע ממנו במישרין או עקיפין, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
המערכת לא תשא בכל נזק ואו הוצאה אשר יגרמו או שעלולים להיגרם משימוש בה.